១. ដំណើរនៃជីវិត

រយៈពេល ១៨’២០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៧
ទីកន្លែង : បាត់ដំបង

បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហម កិច្ចសន្ទនារវាងជនរងគ្រោះដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបដ៏ភ័យរន្ធត់នេះជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយ នៅមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងធំ។ នៅក្នុងគ្រួសារ កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់កើតមានឡើងរវាងឪពុកម្តាយ និងកូនៗ។ ជាក់ស្ដែងលោក អ៊ឹម ប៊ុនឈឿន និងអ្នកស្រី សឺ ចាន់ថន ដែលសុទ្ធជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហម នឹងរម្លឹកពីដំណើរជីវិតដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩ ប្រាប់ទៅកាន់កូនៗពួកគាត់ដែលបានកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហម។