​ការ​ឆ្លើយតប​របស់​អាជ្ញា​ធរ​មូល​ដ្ឋាន​ចំពោះ​ការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​កុមារ​នៅ​តំបន់​ជន​បទ

ករណីសិក្សាៈ ឃុំស្រង់ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

កញ្ញា ភួន គង្គា

ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចំពោះ​ការ​ដោះ​ស្រាយ អំពើ​ហិង្សា​ប្រឆាំង​ស្ត្រី និង​កុមារ​នៅ​តំបន់​ជន​បទ​គឺ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​កម្រិត​នៅ​ឡើយ ហើយ​ការ​ដោះ​ស្រាយ អាស្រ័យ​លើ​ទម្លាប់​នៃ​ការ​សម្រុះ​សម្រួល ជា​ជាង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ។ អាជ្ញាធរ​មិន​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​អំពើ​ហិង្សា ប្រកប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​បាន​ទេ បើគ្មាន​ការ​រួម​ចំណែក​ពី​ប្រជាជន​ ក្នុង​ការ​រាយ​ការណ៍ និង​ស្វែង​យល់​ពី​បញ្ហា​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។

avatar
  • May 27, 2016 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences