…ពេលវេលានៅតែបន្ត

ដឹកនាំដោយ ហ្ស៊ក ហ្គាស្សូ ឆ្នាំ ២០០០ រយៈពេល ៦៥ នាទី ភាសាបារាំង

នេះជាភាពយន្តឯកសារមួយ ដែលនិយាយអំពីកំណើនកុមារដែលឈឺ និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ ដែលខំប្រឹងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញទៅនឹងការបោកបក់នៃរលកសង្គម។ បញ្ហាជាច្រើនត្រូវបានលោកដោះស្រាយ ដើម្បីសង្រ្គោះជីវិតកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 2, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday