សុភមង្គលគ្រួសារ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២ រយៈពេល ៦៤ នាទី ភាសា​ខ្មែរ

សុភ័ក្រ្ដ​ជាប្ដី​របស់​សុភាព។ គាត់ចូលចិត្តផឹកស្រា ហើយមិនជួយ​កិច្ចការងារ​ផ្ទះ។ ថ្ងៃមួយ សុភ័ក្រ្ដ​គ្រោះថ្នាក់​ដួលម៉ូតូ​រហូតដល់​បាក់ជើង ហើយបន្ទុកគ្រួសារ​ទាំងមូល​ត្រូវធ្លាក់មកលើ​សុភាព​ជាអ្នករ៉ាប់រង។ ទោះជា​យ៉ាងនេះក្ដី ដោយសារភាព​អំណត់​អត់ធ្មត់ ពូកែ និង​ឈ្លាសវៃរបស់​សុភាព នាងអាច​ដោះស្រាយបញ្ហា​ទាំងឡាយបាន។ តើក្នុងនាម​ជាស្ត្រីម្នាក់ សុភាព​បានធ្វើអ្វីខ្លះ​ដើម្បីជួយដល់​គ្រួសារនាង?

avatar
  • September 19, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday