សុភមង្គលគ្រួសារ – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២ រយៈពេល ៦៤ នាទី ភាសាខ្មែរ

សុភ័ក្រ្ដជាប្ដីរបស់សុភាព។ គាត់ចូលចិត្តផឹកស្រា ហើយមិនជួយកិច្ចការងារផ្ទះ។ ថ្ងៃមួយ សុភ័ក្រ្ដគ្រោះថ្នាក់ដួលម៉ូតូរហូតដល់បាក់ជើង ហើយបន្ទុកគ្រួសារទាំងមូលត្រូវធ្លាក់មកលើសុភាពជាអ្នករ៉ាប់រង។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ដោយសារភាពអំណត់អត់ធ្មត់ ពូកែ និងឈ្លាសវៃរបស់សុភាព នាងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយបាន។ តើក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ សុភាពបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់គ្រួសារនាង?

avatar
  • September 19, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday