គម្រោង​​របាំ​​បុរាណ​ខ្មែរ ៖ បទ​សម្ភាស​​ជាមួយ​​លោកយាយ ឯម ធាយ – Online

ផលិតដោយគម្រោងរបាំខ្មែរ (Khmer Dance Project) ឆ្នាំ២០១២ រយៈពេល៨៧នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

លោកយាយ ឯម ធាយ គឺជា​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​នៃរបាំ​បុរាណ​ខ្មែរ។ លោកយាយ ឯម ធាយ កើត​នៅឆ្នាំ ១៩៣២។ សព្វថ្ងៃ គាត់នៅ​បន្ត​ធ្វើការ​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​របាំ​ខ្មែរ​ជានិច្ច។ ក្នុង​បទសម្ភាស​នេះ លោកយាយ ឯម ធាយ បាន​រៀបរាប់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន ​ដោយ​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​វិស័យសិល្បៈ​ស្ទើរ​ពេញ​មួយ​ជីវិត។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលា​ម៉ោង​៥ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា (Bophana Center)។

avatar
  • March 13, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday