ជញ្ជីងគ្មានស្រមោល វគ្គ១ – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨ ៩៦នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

“ជញ្ជីង​គ្មាន​ស្រមោល” ជា​ខ្សែភាពយន្ត​អប់រំ​ស្ដីអំពី​នីតិវិធី​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​នៅ​កម្ពុជា។ វគ្គ១​នេះ​នឹង​បង្ហាញពី​នីតិវិធី​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវធ្វើ​ទាក់ទិន​នឹង​ជម្លោះ​ដីធ្លី និង​ការ​លែងលះ។

ថ្ងៃអង្គារ ទី​១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center) និង YouTube channel (Bophana Center)។

avatar
  • April 13, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday