សុខភាព​ផ្លូវភេទ និង​បន្តពូជ​ជារឿងសំខាន់ – Online

ផលិតដោយ​អង្គការឆេមស៍ ភាសាខ្មែរ

១. យុវវ័យ និងការចូលរួម​ជាមិត្តអប់រំមិត្ត
ផលិតដោយ​អង្គការឆេមស៍ រយៈពេល ១២ នាទី ភាសាខ្មែរ
មិត្តអប់រំមិត្ត​គឺជាយុវវ័យ​ដែលមាន​អាយុប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា មាន​បទពិសោធជីវិត​ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា និង​ចេញមកពី​សង្គម​គ្រួសារ​ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា។ ក្រៅពី​អប់រំ​សុខភាព​ផ្លូវភេទ និង​សុខភាពបន្ដពូជ ក្រុមមិត្តអប់រំមិត្ត​ក៏បានចូលរួម​ក្នុងការសរសេរ​ល្ខោននិយាយ​ខ្នាតខ្លី កំណាព្យ និង​ស្ប៉តអប់រំ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាព​បន្ដពូជ។

២. ចាកឆ្ងាយពី​គ្រួសារ រួមគ្នា​បង្ការជំងឺអេដស៍
ផលិតដោយ​អង្គការឆេមស៍ ឆ្នាំ ២០០៧ រយៈពេល ២១ នាទី ភាសាខ្មែរ
នេះគឺជា​ឈុតឆាក​កំប្លែង សម្ដែងឡើង​ដើម្បីជា​ការដាស់តឿន​ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសគឺ​កីឡាករប្រណាំងទូក​ដែលបាន​ធ្វើដំណើរ​មកពីខេត្តនានា​ស្ដីពីការ​អប់រំសុខភាព។

avatar
  • October 24, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday