កាព្យនិទានសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ

ដឹកនាំដោយ លូកាស វ៉ាឡឺរី ឆ្នាំ ២០១០ រយៈពេល ៩២ នាទី ភាសាបារាំង

ក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យ។ គ្រប់យ៉ាងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាថ្មី វប្បធម៌បុព្វបុរសដ៏សម្បូរបែបស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង។ សព្វថ្ងៃ កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោក ដែលពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសច្រើនបំផុត ហើយប្រជាជនសឹងតែពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 8, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday