ទំនប់ទប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ២០០៩ រយៈពេល ១១០ នាទី ភាសាបារាំង មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ឥណ្ឌូចិន ឆ្នាំ ១៩៣១ ក្នុងឈូងសមុទ្រថៃ តាមឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច ស្រ្តីជាម្តាយម្នាក់ប្រឹងរស់ទាំងលំបាកជាមួយកូនពីរនាក់គឺ សូសេហ្វ (២០ ឆ្នាំ) និងស៊ូហ្សាន (១៦ ឆ្នាំ)។ គាត់ដឹងថា ពួកគេនឹងចាកចេញពីគាត់នៅថ្ងៃណាមួយ។ គាត់បានចំណាយធនធានទាំងប៉ុន្មានទៅលើដីដែលលិចទឹក និងដែលមិនអាចដាំដុះបាន…..

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 24, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday