«ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ១៩៧៥»

បាឋកថាដោយលោកហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ

លោកហ្វ្រង់ស្វ័រ ប៉ុងសូ អាយុ២៦ឆ្នាំ ហើយទើបតែបួសធ្វើជាអាចារ្យកាតូលិកថ្មីៗ ខណៈពេល​ដែល​លោក​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ១៩៦៥។ នៅ​ពេល​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​ដៃ​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​១៧ មេសា​១៩៧៥ លោក​ប៉ុង​សូ​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ខាំង​នៅ​ស្ថាន​ទូត​បារាំង។ លោក​ហ្វ្រង់​ស្វ័រ ប៉ុងសូគឺ​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ជន​ជាតិ​បរទេស​ដែលចាក​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ចុង​ក្រោយ​គេ​នៅខែ​ឧសភា​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ឡើង​កាន់​អំណាចរបស​ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី ១៧ មេសា ១៩៧៥។

កម្មវិធីនិយាយជា ភាសាខ្មែរ ។

avatar
  • April 8, 2015 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences