វាគ្មិន: លោក Cédric Eloy

ប្រធានគម្រោង នៃជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា

បញ្ចាំងរឿង: Lost in La Mancha (២០០២) របស់ លោក Keith Fultonនិងលោក Louis Pepe ៩៣ នាទី ភាសាអង់គ្លេស

Lost in La Mancha ជាសាច់រឿងក្រោយឆាកដែលមិនធម្មតាមួយ បង្ហាញនូវទិដ្ឋភាព ស៊ីជម្រៅ និងការពិតជាក់ស្តែងដ៏លំបាក នៃការថតខ្សែភាពយន្ត។

ភាគច្រើននៃសាច់រឿង បែបនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តមុនពេល
ចាក់បញ្ចាំងតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ Lost in La Mancha មានភាពខុសប្លែកពីគេ ព្រោះវាជាសាច់រឿងក្រោយឆាករបស់ខ្សែភាពយន្ត ដែលមិនធ្លាប់បានចាក់
បញ្ចាំងឡើយ។

ការពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិន ជា​ភាសាអង់គ្លេស។

ទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ !

avatar
  • November 1, 2014 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club