សាយធូ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ៩១នាទី ឆ្នាំ១៩៨៩ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភាពយន្តឯកសារស្តីអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាសាយធូ (SITE 2) ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃ តាមថតស្រ្តីជនភៀសខ្លួនម្នាក់ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ដែលរៀបរាប់អំពីការរត់ភៀសខ្លួន ការនឹករលឹកដល់ស្រុកកំណើត ភាពលំបាកលំបិន និងភាពភ័យខ្លាច ព្រមទាំងសេចក្តីសង្ឃឹម។

avatar
  • October 27, 2016 · 6:30 pm
  • Bophana Center

  • Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /homepages/5/d177173837/htdocs/bophanalive/wp-content/themes/Bophana-Theme/single-events.php on line 174