ផែនដីស្រេកទឹក

ដឹកនាំដោយ យ៉ាន អាតធុស ប៊ែរត្រង់ ឆ្នាំ ២០១២ រយៈពេល ៨៧ នាទី ភាសាអង់គ្លេស

ខ្សែភាពយន្ដនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពប្រជាជន ក្នុងប្រទេសជាងដប់ ដែលបរិភោគទឹកមិនស្អាត ព្រោះខ្វះទឹក។ កម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែរ ដែលបាន និងកំពុងពុះពារដោះស្រាយលើបញ្ហានេះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 29, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday