អាណាដ្យា – Online

ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា រយៈពេល ៧៥ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

"អាណាដ្យា" ជាឈ្មោះគម្រោងមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាសមស្របសម្រាប់កសិករខ្នាតតូច ដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារដល់ជនជាតិដើមភាគតិច។ “អាណាដ្យា” ជាភាសាសំស្ក្រឹតមានន័យថា "ការទទួលទានទៅតាមតម្រូវការប្រកបដោយសុភមង្គល"។ អាណាដ្យាមានទិសដៅបី ៖ ការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម និងផលិតភាព, ការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភរបស់អ្នកទទួលផល និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នមូលដ្ឋានដែលមាននិរន្តរភាព។

avatar
  • June 13, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday