ទឹកភ្លៀងលាងទឹកភ្នែក – Online

ផលិតដោយ អង្គការឆេមស៍ (CHEMS) រយៈពេល ៦៥ នាទី ឆ្នាំ ២០១៣ ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ភិរុណត្រូវបានម្ដាយបោះបង់ចោល ដោយឱ្យឪពុកជាអ្នកទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមតាំងពីកុមារភាព។ ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា គេក្លាយជាអ្នកសរសេរព័ត៌មាន។ ភិរុណចាកចេញពីផ្ទះមួយរយៈ ដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជនពិការមួយ។ ពេលនោះ ភិរុណ និងនាងស៊ូ ដែលជាមិត្តល្អនឹងគ្នា បានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ជនពិការ ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍មានក្ដីរីករាយជាខ្លាំង។

avatar
  • June 6, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday