នៅខាងក្រោយខ្លោងទ្វារធំ

ដឹកនាំដោយ ហ្សង់ បារ៉ូណេ ឆ្នាំ ២០០៣ រយៈពេល ៥២ នាទី ភាសាបារាំង

ភាពយន្តឯកសារនេះតំណាលអំពីជីវិតរបស់លោក ហ្រ្វង់ស័រ ប៊ីហ្សូ (François Bizot) ជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយពួកខែ្មរក្រហមក្នុងឆ្នាំ ១៩៧១។ គាត់បានជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងមួយ តែក៏បានរួចខ្លួនវិញនៅរយៈពេលបីខែក្រោយ ដោយសារមានអន្តរាគមន៍របស់ ឌុច (Duch) ដែលជាអនាគតអ្នកទទួលខុសត្រូវមន្ទីរ ស-២១។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 13, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday