វិវត្តន៍អក្សរខ្មែរ

ធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក ហ៊ុន ឈុនតេង គ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាវិទ្យា

គំនិតអំពីការវិវត្តអក្សរខ្មែរចំនួន១០លើកនៅក្នុងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែររបស់លោក ហ្សក ម៉ាស្ពេរ៉ូ ដែលបោះពុម្ពនៅ១៩១៥ បានរីកសាយទូលាយក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាក្នុងប្រទេសខ្មែរ។ លោកចំណាយពេល២០ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងសៀវភៅនេះ និងបានលើកគំរូអក្សរក្នុងសិលាចារឹកចំនួន៩មកបង្ហាញ ខណៈពេលនោះចំនួនសិលាចារឹកដែលរកឃើញនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ។ មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ចំនួនសិលាចារឹកចុះបញ្ជីកើនឡើងរហូតដល់ជាង១៤០០ផ្ទាំង។ បាឋកថានេះនឹងលើកការពិភាក្សាថាតើអក្សរខ្មែរពិតជាវិវត្ត១០លើកមែនទេ? តើអ្វីជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃវិវត្តន៍អក្សរខ្មែរ? ក៏នឹងបង្ហាញនូវលក្ខណៈអក្សរខ្មែរដោយផ្អែកលើភស្ដុតាងឯកសារសំណេរនានាពីបុរាណ ជាពិសេសគឺសិលាចារឹក។

បាឋកថានេះធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ
ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • July 18, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Conferences