អ្វីគ្រប់យ៉ាងមានព្រលឹង ៖ ភាពយន្តរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី

នេះជាកិច្ចពិភាក្សាមួយជុំវិញភាពយន្តរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកស្រាវជ្រាវអន្ដរជាតិ និងមកពីវិស័យខុសៗគ្នាជាច្រើន។ កិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថា “អ្វីគ្រប់យ៉ាងមានព្រលឹង ៖ ភាពយន្តរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី” ដែលត្រូវបានកែសម្រួលដោយ Joseph Mai និង Leslie Barnes សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ Rutgers Press ។ កិច្ចពិភាក្សានេះនឹងបើកជាសាធារណៈ។

ធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស
ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • July 22, 2019 · 8:00 am
  • Bophana Center
  • Conferences