មេឃុំស្ត្រី និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា, ឆ្នាំ​២០០៦, ១៥នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពី​ក្រោម

បន្ទាប់ពី​ស្វាមីស្លាប់​នៅឆ្នាំ​១៩៨៩ អ្នកស្រី កឹម ស៊ុនណារី ចេះ​បែងចែក​ពេលវេលា​រវាង​ការងារ​ផ្ទះ និង​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ។ នៅផ្ទះ អ្នកស្រី​ទទួល​បន្ទុក​ថែរក្សា​ម្ដាយ​ចាស់ជរា និង​កូនៗ។ នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ អ្នកស្រី​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​នៅក្នុង​ការងារ​អភិវឌ្ឍ​សហគមន៍​ទៅតាម​គោល​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ នៅលើ​វិស័យ​អប់រំ កសិកម្ម យែនឌ័រ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 24, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday