ដំណើររឿងស្ត្រី ៖ ស្ដីពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា

ផលិតដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៏ ឆ្នាំ ២០១២ រយៈពេល ៤៧ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

និស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មាន ៦ ក្រុម ចុះតាមខេត្តចំនួន ៦ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីថតយកបញ្ហាខុសប្លែកគ្នាដែលស្ត្រីជួបប្រទះ ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិ អំពើហិង្សា វិសមភាពយេនឌ័រ ការអប់រំស្រ្តី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី។ ភាពយន្តនេះមានគោលបំណងឲ្យស្ត្រីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈម ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិ និងសមភាពយេនឌ័រ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 7, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday