ឪពុកខ្ញុំ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២ រយៈពេល​៥៣នាទី ភាសា​ខ្មែរ

“ឯងជាស្រី គ្មានសិទ្ធិ​សម្រេច​អីទាំងអស់។ អញជាប្រុស ជាមេគ្រួសារ តែអញថាម៉េច គឺអ៊ីចឹងហើយ។ អញជាឪវា តែអញថា​ឱ្យទៅ វាត្រូវតែ​ទៅ…” នេះជា​សម្ដី​ដែល​កាណាល់​និយាយ​ជាមួយសុផា​ជាប្រពន្ធ ក្នុងពេលដែល​គេ​បង្ខំ​ឲ្យស្រីណា​ជាកូនស្រី​ដែលមានវ័យ​ទើបតែ ១៤ ឆ្នាំ ទៅធ្វើការ​នៅឯ​ប្រទេសក្រៅ​តែម្នាក់ឯង។ មានរឿងរ៉ាវ​ជាច្រើន​បានកើតឡើង​លើគ្រួសារ​នេះ…។

avatar
  • October 10, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday