ភាពយន្ត​ឯកសារ​របស់ឆេមស៍ ៖ ជីវិត​ប្រជាជន​ខ្មែរ – Online

ផលិតដោយអង្គការឆេមស៍

១. ទឹកជាជីវិត
ផលិតដោយ​អង្គការឆេមស៍ ឆ្នាំ២០០៩ រយៈពេល ៣០ នាទី ភាសាខ្មែរ មាន​អក្សរអង់គ្លេស​រត់ពីក្រោម
ទឹកគឺជា​ផ្នែកមួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី និង​ជីវចម្រុះ។ នៅប្រទេស​កម្ពុជា ប្រជាជន​នៅជនបទ​ភាគច្រើន ពុំមានទឹក​ប្រើប្រាស់​ដែលប្រកបដោយ​អនាម័យទេ។ ជាពិសេស​នៅរដូវប្រាំង ប្រជាជន​កំពុងប្រឈមមុខ​នឹងវិបត្តិទឹក​ដែលបណ្ដាល​មកពី​មធ្យោបាយ​នៃការរៀបចំ​ប្រព័ន្ធទឹក​មិនបាន​ត្រឹមត្រូវ។

២. ភាពថ្លៃថ្នូរ​ពលរដ្ឋកម្ពុជា និង​ការប្ដេជ្ញា​របស់​កាកបាទក្រហម​អាល្លឺម៉ង់
ផលិតដោយ​អង្គការឆេមស៍ ឆ្នាំ២០១៣ រយៈពេល ១៦ នាទី ភាសាខ្មែរ និង​អង់គ្លេស
នៅប្រទេស​កម្ពុជា កាកបាទក្រហម​អាល្លឺម៉ង់​បានធ្វើការ​ជាដៃគូ​ជាមួយ​កាកបាទ​ក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលងាយរងគ្រោះ។ កាកបាទក្រហម​អាល្លឺម៉ង់​បានផ្ដល់ជំនួយ​យ៉ាងច្រើន​ដល់កាកបាទ​ក្រហមកម្ពុជា ដើម្បី​អនុវត្ត​សកម្មភាព​នៅតាម​សហគមន៍​ឱ្យមានភាព​រីកចម្រើន។ ជាក់ស្ដែង ប្រជាជន​មួយចំនួន​រស់នៅ​ក្នុងខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បានទទួលការ​ផ្ដល់ជំនួយ​នូវបង្គន់ ទឹកស្អាត ព្រមទាំង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗទៀត។

avatar
  • October 3, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday