បេះដូង​រតនៈ – Online

ផលិតដោយ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ត្រី​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩ រយៈពេល​៧៥នាទី ភាសា​ខ្មែរ

ភាពយន្តនេះ​បង្ហាញពី​សក្ដានុពល​របស់​នារី​វ័យក្មេង​មួយរូប​ដែល​ទើបតែ​រៀបចប់​មកពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ រហូតបាន​ក្លាយជា​អ្នកដឹកនាំ​ដ៏ល្អ​នៅក្នុង​សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ នាងបាន​ពុះពារ​ការលំបាក​នៃ​ជីវិត​ក្នុង​ព្រៃភ្នំ ដែលជា​ពិភព​មួយ​ខុសគ្នា​ដាច់ស្រឡះ​ពី​ពិភព​ដែលនាង​ធ្លាប់​រស់នៅ។

avatar
  • November 28, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday