ហត្ថា – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១ រយៈពេល៥២នាទី ភាសាខ្មែរ

ស្ត្រីម្នាក់​រងការ​ធ្វើបាប​ទាំង​ផ្លូវកាយ និង​ផ្លូវចិត្ត​ដោយសារ​ប្ដីប្រមឹក។ រឿងរ៉ាវ​ដ៏​សោកសង្រេង​មួយនេះ​បាននាំមក​នូវ​ទឹកភ្នែក និង​ការឈឺចាប់​យ៉ាងធំធេង​សម្រាប់​ស្ត្រីជា​ភរិយា រួមទាំង​កូន និង​សង្គម​ជុំវិញផង។ ភាពយន្ត​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​យើង​ទាំងអស់គ្នា​ពី​ផលប៉ះពាល់​នៃអំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​វិធី​ទប់ស្កាត់។

avatar
  • November 21, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday