ទិដ្ឋសូដាច័ន្ទ

ផលិតកម្មដោយ វណ្ណ ច័ន្ទភាពយន្ដ ១ម៉ោង៤៤នាទី ១៩៦៨ ភាសាខ្មែរនិងមានអក្សររត់ពីក្រោមជាអង់គ្លេស

ស្នេហាកម្សត់រវាងទិដ្ឋ សូដាច័ន្ទ ដែលជាបុត្រីព្រះឥន្ទ្រ និង វាសនា បុរសកម្សត់ទុគ៌តម្នាក់ ។ ទិដ្ឋ សូដាច័ន្ទ ត្រូវលោកសេដ្ឋីពេញចិត្ដ និង ប៉ុនប៉ងចង់បាននាងជានិច្ច ។ ក្រោមការយាយីពីលោកសេដ្ឋី តើស្នេហារវាងទេពធីតាសួគ៌ា និងបុរសកម្សត់ម្នាក់នេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

avatar
  • August 30, 2014 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday