មេឃក្រហម – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា រយៈពេល ៤៨ នាទី ភាសាខ្មែរ

ពេលមេឃឡើងពណ៌ក្រហមមានន័យថាពេលល្ងាចខិតចូលមកដល់។ ម្ដាយតែងរង់ចាំផ្លូវកូនស្រីតែមួយគត់របស់គាត់ត្រឡប់ពីសាលារៀនទាំងអន្ទះសា។ ជាមួយនឹងរឿងសោកសង្រេងរបស់សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាវី ខ្សែវីដេអូនេះបង្ហាញពីបញ្ហារបស់យុវវ័យដែលបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់សង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន ៖ គេចសាលា សេពគ្រឿងញៀន ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទឆាប់រហ័សពេក...។

avatar
  • August 29, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday