ផ្កាស្មៅ – Online

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា រយៈពេល ៥៤ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

សុភ័ណ្ឌជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្នាក់។ នៅក្នុងឃុំមានតែសុភ័ណ្ឌម្នាក់ទេដែលមានតំណែងជាស្រ្ដីខ្ពស់ជាងគេ។ ប្រជាជនបានបោះឆ្នោតអោយនាងពីព្រោះពួកគេមានការស្រលាញ់ និងទុកចិត្តយ៉ាងច្រើនទៅលើរូបនាង។ តើសុភ័ណ្ឌបានដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍?

avatar
  • August 22, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday