សាលាអាស៊ី

ដឹកនាំដោយ ហ្សង់ប៉ូល កូឡែន ឆ្នាំ ១៩៩៦ រយៈពេល ៨១ នាទី ភាសាបារាំង

ភាពយន្តឯកសារស្តីពីសាលាអាស៊ី (សាលាបារាំងចុងបូព៌ា) ដែលជាសា្ថប័នមួយសិក្សាលើអរិយធម៌បូព៌ាប្រទេសជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា អង្គរវត្តបានរកឃើញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីបស្ចិមប្រទេស។ ហើយសាលាបារាំងចុងបូព៌ាបានចាប់ផ្តើមការងារជួសជុល បន្ទាប់មកធ្វើការប្រមូលសាស្រ្តាសឹ្លករឹតខ្មែរ.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 3, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday