ចេះប្រាកដ មិនខ្សត់ទ្រព្យ

ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៨ រយៈពេល ៦០ នាទី ភាសាខ្មែរ

នៅពេលដែលអ្នកមានជំនាញអ្វីមួយពិតប្រាកដ អ្នកនឹងមានការងារល្អមួយ។ ហើយការងារទាំងនោះនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ ខ្សែភាពយន្ដនេះនឹងអប់រំមិត្តយុវវ័យកម្ពុជាឲ្យបានជ្រួតជ្រាបពីតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងឆាកជីវិត។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 11, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday