របាំផ្កាស្លា

ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ ២០១៨ រយៈពេល ៨២ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

អ្នករបាំ ១៦ នាក់បានប្រើប្រាស់របាំបុរាណដើម្បីបង្ហាញពីភាពរន្ធត់ក្រោមការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ដែលជាប្រធានបទមួយមិនត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយឡើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា រហូតមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 25, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday