ស្រមោលអង្គរ

ដឹកនាំដោយ ឡឺវី ព្យែរអូស្ការ និង ស្ពីតហ្សឺរ បារបារ៉ា ឆ្នាំ ១៩៩៧ រយៈពេល ៥៥ នាទី ភាសាខ្មែរ

ក្រោយសង្រ្គាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ អង្គរនៅតែជាទីកន្លែងសក្ការៈរបស់ខ្មែរ។ ឯកសារនេះត្រូវបានថតនៅតំបន់អង្គរ ដោយបង្ហាញពីការជួបប្រសព្វគ្នារវាងកម្ពុជាអតីតកាល និងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ជាមួយនឹងអ្នកបុរាណវត្ថុវិទ្យា អ្នកស្រាវជ្រាវ និងកសិករនៅខេត្តសៀមរាប ភាពយន្តនេះនឹងនាំយើងទៅកាន់ប្រវត្តិនៃអរិយធម៌ខ្មែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 15, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday