ការអភិរក្សសត្វដំរី និងបទពិសោធរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា

គម្រោងនេះបានជ្រើសរើសយុវជនចំនួន ១២ នាក់ ព្រមទាំងបានបណ្តុះបណ្តាលពួកគេនូវវិធីសាស្ត្រនៃការផលិតភាពយន្តជាលក្ខណៈសហផលិតកម្ម និងចូលរួម។ គម្រោងនេះនឹងផលិតខ្សែភាពយន្តចំនួន ៣ រឿងដែលនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់កិច្ចតស៊ូមតិ បង្ហាញពីការអនុវត្តនូវកិច្ចអភិរក្សគំរូទៅលើសត្វដំរី បញ្ហាប្រឈមលើផ្នែកបរិស្ថាន និងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងជួបប្រទះ ដោយធ្វើឡើងតាមរយៈការចុះទៅកាន់តំបន់របស់អង្គការថែរក្សាសត្វដំរី ជីវភាពរស់នៅ កិច្ចផ្ដួចផ្ដើម និងបរិស្ថាន (ELIE) និងសហគមន៍ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី។

អានបន្ថែម »


      • ឧបត្ថម្ភដោយ


      • សហការដោយ