ជំនួបសិល្បករ ៖ «រស់រាន» ដោយលោក គឹម ហាក់

ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

គឹម ហាក់ កើតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រឹមពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ និងបានធំដឹងក្តីឡើងជាមួយនឹងការចងចាំរបស់ឪពុកម្តាយគាត់ស្ដីពីរបបនោះ។ ឥឡូវនេះ គាត់កំពុងប្រើប្រាស់សិល្បៈរបស់គាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអតីតកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចងចាំ ផ្សះផ្សា និងបកស្រាយឡើងវិញនូវរឿងរ៉ាវប្រវត្តិ​សាស្ត្រក្នុងសង្គមកម្ពុជាកាលពីមុន ក្នុងអំឡុង និងក្រោយរបបខ្មែរក្រហម។

អំពីពិព័រណ៍ «រស់រាន» បានឈានមកដល់ជំពូក ៣ ហើយ។ គម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមជំពូក ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នៅឯខេត្តបាត់ដំបង។ ចំណែកឯជំពូក ២ ត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែល គឹម ហាក់ រស់នៅ និងធ្វើការងារសិល្បៈនៅឯទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដោយលោកបានសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរ-អូស្ត្រាលីដែលរស់នៅទីនោះ ព្រមទាំងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Arts Queenland ផងដែរ។ ចំណែកឯជំពូក ៣ កំពុងដាក់បង្ហាញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ដោយមានការគាំទ្រពីមូលនិធិ Rei Foundation និងវិចិត្រសាល Objectspace។

ចូលរួមដោយសេរី

avatar
  • August 15, 2019 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Conferences