ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ កន្លែងផ្តល់សេចក្តីសុខតែមួយគត់

ដឹកនាំដោយ ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ រយៈពេល ៤៦ នាទី ឆ្នាំ ១៩៩៥ ភាសាខ្មែរ

បងប្រុសរបស់កែមរំពឹងថានឹងបានឡើងជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើគាត់បានរំលោភ និងសម្លាប់យកព្រហ្មចារីរបស់កុមារដែលមានអាយុ ១០ ទៅ ១២ ឆ្នាំបានគ្រប់ចំនួន ១០០ នាក់។ កែមក៏បានទៅធ្វើការជាសន្តិសុខនៅភ្នំពេញនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីម៉ាប់ដែលជាស្ត្រីពូកែប្រច័ណ្ឌម្នាក់ ហើយនាងបានសម្លាប់ប្ដី និងប្រពន្ធចុងរបស់គាត់ដោយជួលគ្រូមន្តអាគម។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 8, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday