គ្មាននាគ គ្មានជីវិត – Online

ដឹកនាំ​ដោយ Daniel Vin, ឆ្នាំ២០១៣, រយៈពេល​៣២នាទី, ភាសា​អង់គ្លេស

វា​មិនមែន​ជារឿងចៃដន្យ​ឡើយ​ដែល​ទន្លេមេគង្គ​ត្រូវបាន​តាងដោយ​និមិត្តរូប​ថាជា​នាគរាជ ជា​ប្រភព​នៃ​សុភមង្គល និង​ការ​ផ្ដល់​ជីជាតិ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ គម្រោង​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​មួយចំនួន​ធំ ដែល​ភាគច្រើន​ធ្វើឡើង​នៅតាម​ខ្សែទឹក​ខាងក្រោម ទទួលរង​ការប្រឈម​យ៉ាងខ្លាំង​ទៅដល់​ធនធាន​ជនផល​របស់​ប្រទេស​នៅតាម​ដងទន្លេ។

avatar
  • January 30, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday