ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ (បវស) – Online

ផលិតដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​កម្ពុជា (សេដាក), ២០០០, រយៈពេល​៤៥នាទី, ភាសា​ខ្មែរ

អង្គការ​សេដាក​បានជួយ​អភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ប្រពល​វប្បកម្ម​ស្រូវ​តាម​គោលការណ៍​ធម្មជាតិ (បវស)។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បានផ្លាស់ប្ដូរ​ពីការ​ធ្វើស្រែ​តាមបែប​បុរាណ មកជា​ការធ្វើស្រែ​តាម​គោលការណ៍​ធម្មជាតិ (បវស)។ កសិករ​ទាំងនោះ​ទទួលបាន​ទិន្នផល​ស្រូវ​ពី​បី​ទៅ​ប្រាំ​តោន​ជាមធ្យម​ក្នុងមួយ​ហិកតា។

avatar
  • January 16, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday