ព្រះអាទិត្យអស្តង្គតនៅភូមិខ្ញុំ

ផលិតដោយ ខេមរាភាពយន្ត ឆ្នាំ ១៩៩២ រយៈពេល ៦៣ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នារី និងសីហា ជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលវះកាត់អ្នករបួសធ្ងន់ៗ ដែលបណ្តាលមកពីការផ្ទុះមីននៅកម្ពុជា។ សីហា ដែលទើបនឹងមកពីប្រទេសបារាំង បានទៅជ្រកកោនក្រោមដំបូលផ្ទះ តារា ដែលជាគ្រូបង្រៀន។ តារា បានព្យាយាមតាមចែចង់ សីហា ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយខ្លួន ខណៈដែលនាងមានស្វាមីរួចទៅហើយ នោះគឺ សុក្រ ដែលជាជនពិការដោយសារសង្គ្រាម.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 9, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday