បរិញ្ញាបត្រជាតិ

ដឹកនាំដោយ ដ្យឺដូ ហាម៉ាឌី ៩២នាទី ២០១៤ ភាសា​លីងហ្គាឡា និង​មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ការប្រលងសញ្ញាបត្រថ្នាក់ជាតិ​ តាម​ដាន​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​កុង​ហ្គោមួយកុ្រម ដែល​នឹង​តូ្រវ​ប្រលង​សញ្ញា​បត្រ​ទុតិយ​ភូមិ​នៅ​គីសាន់ហ្គានី សាធារណ​រដ្ឋ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​កុង​ហ្គោ។ ដ្យឺដូ ហាម៉ាឌី ថត​ពួក​គេ​​អំឡុង​ពេល​ត្រៀម​ប្រលងតាំង​ពី​នៅ​សាលា​រៀន ពេល​ដែល​ពួក​គេ​​ត្រូវ​ដេញ​ចេញ​ពី​ថ្នាក់​រៀន ព្រោះ​មិន​បង់​ថ្លៃ​រៀន​គួរហូត​ដល់​តាម​ផ្លូវ ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ដែល​ពួក​គេ​ចំណាយ​ពេល ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​ជីវិត។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 10, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday