អ្នកនៅចាំយាមផ្លូវ

ដឹកនាំដោយ សេលីន ដ្រេអង់ ឆ្នាំ ២០១០ រយៈពេល ៥០ នាទី ភាសាបារាំង មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

សេរ៉ា គឺជាអ្នកយាមសណ្ឋាគារនៅពេលយប់ នៅឯទីក្រុងប៉ារីស។ គាត់ក៏ជាអ្នកគូរសៀវភៅរឿងគំនូរផងដែរ។ ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ បង្ហាញប្លង់ឆ្លាស់គ្នារវាងទីក្រុងប៉ារីស និងទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីថតពីជីវិតសិល្បករខ្មែរ-បារាំងរូបនេះ ដែលបានចាកចេញពីដីកំណើតនៅឆ្នាំ ១៩៧៥។ តាមរយៈការងារសិល្បៈ គាត់ព្យាយាមស្វែងរកការចងចាំ ដែលពោរពេញដោយពេលវេលាខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឡើងវិញ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 16, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday