រូបពីរចិត្តមួយ

ផលិតដោយ អង្គការឆែមស៍ រយៈពេល ៦៨ នាទី ឆ្នាំ ២០១០ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

អំពើហិង្សាមិនមែនមានតែផ្លូវកាយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានផ្លូវចិត្តទៀត។ បូរមី បានជួបប្រទះនូវបញ្ហានេះ ព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិននិយាយរកគ្នាសោះដល់ទៅជាង ១០ ឆ្នាំ។ នាងបានព្យាយាមរកវិធីដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តក្នុងគ្រួសាររបស់នាង។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 29, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday