៣៤. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក កែវ ឌួង និងលោក ខាត់ ចាន់

រយៈពេល ៤៩’៣១ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តកំពង់ចាម

នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោក ខាត់ ចាន់ ធ្វើការក្នុងកងកុមារដែលបែកពីឪពុកម្តាយរបស់គាត់។ ថ្ងៃមួយ គាត់នឹកឪពុកម្តាយខ្លាំងពេក គាត់ក៏បានរត់គេចទៅជួបពួកគាត់។ នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារមិនរួចទៅតាមផែនការ គេក៏បានដាក់ពិន័យគាត់ដោយបង្អត់អាហារ។ គាត់ស្នើឱ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលផ្ទុយពីសង្គមឡើយ។