៣៥. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក វីន មេត្តា និងអ្នកស្រី លួង សាវី

រយៈពេល ៣៣’៣៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី លួង សាវី មានបងប្អូន ៦ នាក់ និងរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ក្នុងសម័យ លន់ នល់ អ្នកស្រី និងគ្រួសារ ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះដើម្បីគេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ចូលមកដល់សម័យខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីត្រូវធ្វើការក្នុងកងចល័ត។ ចុងឆ្នាំ ១៩៧៨ ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឱ្យអ្នកស្រីរៀបការ ប៉ុន្ដែពួកគាត់មិនបាននៅជាមួយគ្នាទេ។ លុះដល់ចប់របបនេះ ទើបគាត់បានរៀបការម្ដងទៀត។