៤៧. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ប៉ាច់ ពៅ និងលោកយាយ ប៉ាត ឌួង

រយៈពេល ១៥’៤៨ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម អ្នកមីង ប៉ាត ឌួង មានអាយុប្រហែលជា ១០ ឆ្នាំ។ គាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីម្ដាយឪពុក ហើយមកធ្វើការនៅក្នុងកងកុមារ។ គាត់បន្តថា គាត់ហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ដេកក៏មិនសូវស្កប់ដែរ។ ខ្មែរក្រហមឱ្យគាត់កាប់ទន្រ្ទានខេត្តដើម្បីធ្វើជី។ ក្រៅពីធ្វើជី ខ្មែរក្រហមប្រើគាត់ទៅស្ទូង។ អ្នកមីងមិនចង់ឱ្យមានសង្រ្គាមទៀតនោះទេ ហើយការរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះគឺសុខសាន្តហើយ។