៤៦. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ធិញ ផល និងលោកយាយ ព្រាប ដៀង

រយៈពេល ៣៤’១៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកយាយ ព្រាប ដៀង មានអាយុ ៨៦ ឆ្នាំ និងមានកូន ៤ នាក់។ ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោកយាយពិបាកណាស់ ព្រោះត្រូវធ្វើការធ្ងន់ ហូបតែបបរ ហើយត្រូវធ្វើការដល់យប់ជ្រៅទៀតផង។ ក្រៅពីនេះ លោកយាយក៏ធ្លាប់ឃើញគេដឹកមនុស្សយកទៅសម្លាប់ទាំងរទេះៗ មានទាំងចាស់ ទាំងក្មេង។ លោកយាយបន្ថែមថា ទោះចប់សម័យខ្មែរក្រហម ក៏ប្រជាជនខ្លះនៅតែលំបាកវេទនា ព្រោះនៅតែមានសង្រ្គាមមិនឈប់ ហើយលោកយាយក៏មិនចង់ឱ្យមានសង្រ្គាមកើតឡើងទៀតដែរ ព្រោះលោកយាយវេទនាគ្រប់គ្រាន់ហើយ។