៥៦. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ស ហ៊ល និងអ្នកស្រី ភិន សាមេត

រយៈពេល ២៨’០៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

អ្នកស្រី ភិន សាមេត រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ កាលពីសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម គាត់នៅក្មេង គាត់មិនបានចាំរឿងរ៉ាវអ្វីច្រើនទេ។ ចូលដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥ គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឱ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងកងចល័ត ទៅលើកទំនប់ ជីកប្រឡាយ ជីកព្រែក ប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែ ដេកតាមវាលស្រែ និងត្រូវឃ្លាតពីឪពុកម្តាយ។ នៅក្នុងសម័យនោះ ម្ហូបអាហារមានតែសម្លដើមចេកជាមួយត្រី មិនដែលមានសាច់ហូបឡើយ។