៥៧. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ឃី មុនីរដ្ឋ និងអ្នកស្រី ឡាន់ ឡៃ

រយៈពេល ៤៥’១០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី ឡាន់ ឡៃ មានអាយុ ៥៩ ឆ្នាំ។ អ្នកស្រីរស់នៅលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមដោយសារត្រូវរត់គេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែក។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្តាយ ហើយធ្វើការនៅក្នុងកងចល័ត។ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឱ្យរៀបការជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបច្ចុប្បន្ន ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាមកដល់សព្វថ្ងៃ។ ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ គាត់បានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារ និងឪពុកម្តាយរបស់គាត់វិញ ប៉ុន្តែជីវភាពពេលនោះលំបាកខ្លាំងណាស់ ព្រោះតែគ្មានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់។