៥៣. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក យុន សុភាព និងឪពុកម្តាយ

រយៈពេល ២១’៤៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តកំពង់ធំ

លោក ចាប ញន រស់នៅឯត្រាច មានបងប្អូន ៥ នាក់។ គាត់មានអាយុប្រហែល ១០ ទៅ ១១ ឆ្នាំ នៅក្នុងសម័យ លន់ នល់ ហើយគាត់គឺជាព្រះសង្ឃ។ ដល់អាយុ ១២ ឆ្នាំ ខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ គាត់បានដើរកាប់ទន្រ្ទានខេត្ត រើសលាមកគោ កាប់ដីដំបូក យកទៅចាក់នៅវត្តស្រងែ។ ក្រោយរបបខ្មែរក្រហម គាត់ប្រកបរបររកស៊ីធម្មតា។