៤៩. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា អ៊ឹម ពន្លៃ និងលោកយាយ ភឹង ហុក

រយៈពេល ៤៩’៤៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី ភឹង ហុក បានរៀបការនៅអាយុ ២១ ឆ្នាំ ហើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាទាហាន លន់ នល់។ នៅជំនាន់ លន់ នល់ គេឱ្យអ្នកស្រីហាត់ទាហាន ប៉ុន្តែមិនទាន់ទាំងបានចូលសមរភូមិផង ស្រុកទេសក៏កើតសង្គ្រាម។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមឱ្យទៅដកសំណាប ស្ទូង ធ្វើស្រែ រែកដី។ ដល់ពេលជិតភ្លឺ គេឱ្យទៅរវៃអំបោះ ហើយរៀនត្បាញ។ គេឱ្យរៀនត្បាញ គាស់កប្បាសដើម្បីធ្វើអំបោះ។ ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឱ្យអ្នកស្រីរៀបការ។ ជំនាន់នោះ រៀបការម្ដងៗមានរហូតដល់ទៅ ៥០ គូ។