៥០. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ហូ ហាន់ និងអ្នកស្រី ឯម ផុន

រយៈពេល ៣៧’០៤​ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧១ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៧៣ អ្នកស្រី ឯម ផុន ត្រូវបានខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសឱ្យធ្វើជាយោធាប្រចាំការនៅមុខអង្គរវត្តសម្រាប់ត្រៀមបាញ់ជាមួយទាហាន លន់ នល់។ អ្នកស្រីបានរៀនពីវីធីប្រយុទ្ធមួយចំនួនដូចជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង រត់ លូន ជាដើម។ ពីឆ្នាំ ១៩៧៣ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥ អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនពីដុំដែកទៅភូមិប្រដាក ដោយនៅទីនោះ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឱ្យធ្វើជាមេកងគ្រប់គ្រងកងនារីមួយកងតូចដែលមានសមាជិក ៣០០ នាក់។ ក្រោយមក អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឱ្យរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦។