៥១. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ឃន់ មល់ និងលោក អ៊ឹម អ៊ី

រយៈពេល ២៩’៣៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោក អ៊ឹម អ៊ី មានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តសៀមរាប។ កាលនៅតូច លោកគ្រាន់តែដឹងថាមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចសីហនុ ហើយពេលនោះមានការបះបោរធ្វើបាតុកម្ម។ ប្រជាជនមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានទាមទារតវ៉ាមិនឱ្យមានការទម្លាក់ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានទាហាន លន់ នល់ សម្លាប់ចោលទាំងអស់។ ពេលនោះ ម្តាយឪពុករបស់លោកមិនហ៊ានឱ្យលោកទៅធ្វើជាទាហានទេ ដោយឱ្យលោកទៅបួស។